• 75 jaar ervaring
 • Groothandel in zaden
 • 5% korting op grote aantallen
Muller Seeds
Doorzoek zaden op alfabet:

ALGEMENE VOORWAARDEN MULLER BLOEMZADEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 16 april 2009

© Muller Bloemzaden B.V. / Steenbergen Advocaten

MULLER BLOEMZADEN B.V.

Vennestraat 52 C
2161 LE Lisse
Lisse
Info@mullerseeds.com
Tel. 0252-410744
Fax 0252-416578
KvK nr. 28011550

 1. DEFINITIESVerkoper: Muller Bloemzaden B.V.Koper: de onderneming die Producten van Verkoper kooptVoorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van VerkoperProducten: de door Verkoper aangeboden zaden en overig plantmateriaalOrderbevestiging: de schriftelijke vastlegging door Verkoper van de bestelling van KoperOvereenkomst: de afspraken betreffende de verkoop en levering van Producten door Verkoper aan Koper, vastgelegd in de Orderbevestiging en Voorwaarden van Verkoper, zoals geaccepteerd door Koper 
 2. TOEPASSELIJKHEID/INFORMATIEPLICHT
  1. De Voorwaarden zijn toepasselijk op de Overeenkomst en haar totstandkoming.
  2. Verkoper beschouwt het als haar informatieplicht om de Voorwaarden toe te zenden of te overhandigen aan Koper op haar verzoek en/of na het eerste contact over Producten en/of bij de eerste Orderbevestiging. De Voorwaarden staan ook vermeld in de catalogi van Verkoper en op haar website www.mullerseeds.com.
  3. De informatieplicht van Verkoper beperkt zich tot de eerste Orderbevestiging aan Koper c.q. de eerste Overeenkomst tussen partijen en tot gewijzigde Voorwaarden. Voor het overige wordt Koper geacht bekend te zijn met de toepasselijkheid en de inhoud van de Voorwaarden.
  4. Verkoper adviseert gebruikers van haar catalogi en website om reeds vóór het bestellen van Producten kennis te nemen van de Voorwaarden.
  5. Algemene voorwaarden van Koper zijn niet toepasselijk op de Overeenkomst.
  6. Indien Koper de Voorwaarden niet accepteert of vasthoudt aan eigen algemene voorwaarden komt er geen Overeenkomst tot stand (zie IV.5). 
 3. AANBOD (O.A. CATALOGI EN WEBSITE)
  1. Het aanbod van Producten van Verkoper is vrijblijvend en verplicht partijen tot niets.
  2. Verkoper levert niet aan natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De gevolgen van onduidelijkheid hierover of over de onderneming(svorm) van Koper komen voor rekening en risico van haar en haar directie in persoon en hoofdelijk. De rechtsregels betreffende consumentenkoop zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en haar totstandkoming.
  3. De aanduiding van Producten in het aanbod van Verkoper is bepalend. De gevolgen van afwijking daarvan door Koper komen voor haar rekening en risico. 
 4. ORDERBEVESTIGING/OVEREENKOMST/AFWIJKINGEN
  1. Een bestelling van Koper van Producten wordt door Verkoper vastgelegd in een Orderbevestiging.
  2. De Orderbevestiging vermeldt Producten, aantallen, rassen, prijzen, leverdata, afleveradressen en bijzonderheden van de bestelling.
  3. De Orderbevestiging wordt onmiddellijk aan Koper overhandigd of toegezonden (zie II.2). Koper dient deze Orderbevestiging voor akkoord te tekenen en (in kopie) aan Verkoper te retourneren.
  4. Een Overeenkomst komt tot stand door retourzending door Koper van de getekende Orderbevestiging, maar ook door elke andere schriftelijke bevestiging van de Orderbevestiging door Koper en zelfs door de acceptatie door Koper van de bestelde Producten (zie IV.6).
  5. Indien Koper geen Overeenkomst tot stand wil laten komen (zie II.6), dan dient zij dit binnen 2 werkdagen na ontvangst van de Orderbevestiging en/of Producten schriftelijk aan Verkoper te melden en de bestelde Producten volledig, ongebruikt en ongeopend aan Verkoper te retourneren per aangetekende post of transport. Verkoper zal de retourontvangst bevestigen en zo nodig de Orderbevestiging en de factuur aanpassen en/of crediteren.
  6. Indien Verkoper de bestelde Producten niet binnen 5 werkdagen retour heeft ontvangen, is er alsnog een Overeenkomst tot stand gekomen (zie IV.4).
  7. Afwijkingen van de Overeenkomst zijn alleen toepasselijk indien schriftelijk vastgelegd, gedateerd en ondertekend door Verkoper en Koper.
  8. De directie van Koper staat in persoon en hoofdelijk garant voor de nakoming door Koper van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
  9. Een nietige of vernietigde bepaling uit de Voorwaarden zal worden vervangen door een geldige bepaling, zoveel mogelijk van gelijke strekking, terwijl de Voorwaarden overigens in stand blijven. 
 5. LEVERING/TRANSPORT
  1. Producten worden zo spoedig mogelijk aan Koper geleverd.
  2. Verkoper zal zich inspannen om conform de Overeenkomst te leveren, maar afwijkingen zijn niet fataal.
  3. Producten uit één Overeenkomst kunnen in gedeelten worden geleverd en gefactureerd.
  4. Alle kosten van (aangetekende retour)levering van Producten, per post of transport, zijn voor rekening van Koper en worden zo nodig door Verkoper aan haar doorbelast.
  5. Koper is verplicht tot afname van door haar bestelde Producten.
  6. Koper is verantwoordelijk voor de Producten, als ware zij eigenaar, vanaf het moment dat ze Verkoper hebben verlaten (zie X.1).
  7. In geval van verzuim (zie IX.6) kan Verkoper de levering van Producten aan Koper opschorten of staken. 
 6. KWALITEIT PRODUCTEN/GEBREKEN/GESCHILLEN KWALITEIT
  1. De Producten zullen van aanvaardbare kwaliteit zijn en voldoen aan voor deskundigen gangbare kwaliteitseisen.
  2. Koper zal onmiddellijk na levering onderzoeken of Producten overeenstemmen met de Overeenkomst.
  3. Koper zal zichtbare gebreken binnen 2 werkdagen na levering en niet-zichtbare gebreken binnen 2 werkdagen na ontdekking en in elk geval uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan Verkoper melden (zie VIII.4).
  4. Koper zal al het mogelijke bewijsmateriaal van gestelde gebreken bewaren en vastleggen op foto of video. Eventuele aanplant zal worden gehandhaafd voor inspectie. Verkoper zal aan Koper aangeven hoe en waar de gestelde gebrekkige Producten en het bewijsmateriaal zullen worden geïnspecteerd. Koper zal meewerken aan elk extern onderzoek van het bewijsmateriaal.
  5. Geschillen over de kwaliteit van Producten zullen aan de Naktuinbouw worden voorgelegd. Het oordeel van de Naktuinbouw zal tussen partijen bindend zijn. De Partij die in het ongelijk gesteld is, zal de kosten van de Naktuinbouw betalen.
  6. In geval van gebrekkige Producten blijft de Overeenkomst van kracht en zal Verkoper zo spoedig mogelijk vervangende Producten aan Koper leveren. 
 7. OVERMACHT
  1. Overmacht is elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst door Verkoper (gedeeltelijk) verhindert of ernstig bezwaarlijk maakt en/of die aanleiding geeft tot het inroepen van het in de zaadbranche gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud, op grond waarvan Verkoper gerechtigd is aan Koper een pro rato hoeveelheid van de bestelling te leveren.
  2. Overmacht geeft Verkoper het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de overmacht zich niet meer voordoet, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan Koper. 
 8. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Indien Verkoper aansprakelijk is voor gebreken in Producten beperkt haar plicht tot schadevergoeding zich tot maximaal de factuurwaarde van het betreffende Product en de betreffende levering, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
  2. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
   1. schade wegens niet tijdige of juiste levering van Producten;
   2. schade tijdens levering per post of transport;
   3. schade als gevolg van onjuist(e) en/of ondeskundig(e) teelt/gebruik van Producten door of namens Koper;
   4. beperkingen/afwijkingen in rasechtheid, groei en bloei van Producten, al dan niet voortvloeiend uit de raseigenschappen;
   5. schade in verband met Producten van aanvaardbare kwaliteit en/of met algemeen bekende of door Verkoper aan Koper geïnformeerde raseigenschappen en/of door Koper aan Producten toegedachte maar niet verwezenlijkte eigenschappen;
   6. indirecte schade, gevolgschade en/of gederfde winst van Koper.
  3. Koper is aansprakelijk voor schade aan en verlies van Producten tijdens (retour)levering per post of transport.
  4. Aanspraken van Koper vervallen indien de verplichtingen en termijnen in VI.3, VI.4, IX.7 en X.1 niet zijn nagekomen en/of Producten zijn beschadigd.
  5. Koper vrijwaart Verkoper en haar vertegenwoordigers van iedere aanspraak van derden in verband met (adviezen/informatie over) Producten.
  6. Aansprakelijkstelling door Koper of aansprakelijkheid van Verkoper ontslaat Koper niet van haar (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst. 
 9. PRIJS/BETALING
  1. De prijs van Producten is in Euro’s en exclusief BTW.
  2. De prijs is exclusief porto en/of kosten voor (aangetekende retour)levering per post of transport.
  3. Verkoper zendt Koper per levering van Producten een factuur met een betalingstermijn van 30 dagen en de bankrekening van Verkoper (zie IV.8).
  4. Verrekening door Koper van een factuur van Verkoper met een tegenvordering is niet toegestaan.
  5. Betalingen van Koper strekken eerst in mindering op verschuldigde rente en incassokosten conform de Overeenkomst en daarna op de verschuldigde hoofdsom van de oudste factuur van Verkoper.
  6. Niet tijdige betaling leidt onmiddellijk en automatisch, dus zonder ingebrekestelling, tot verzuim door Koper en tot verschuldigdheid van een boeterente van 1% per (gedeelte van een) maand (rente over rente per jaar) en van 15% (buiten)gerechtelijke incassokosten over de openstaande facturen inclusief BTW, met een minimum van € 750,= per factuur (zie IV.8).
  7. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk door Verkoper te zijn ontvangen en ontslaan Koper niet van haar (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst (zie VIII.4).
  8. In geval van verzuim kan Verkoper alle leveringen van Producten aan Koper opschorten of staken.
  9. Verkoper kan van Koper verlangen dat zij (een deel van) een factuur vooruit zal betalen of zekerheid zal stellen voor de nakoming van haar (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst. 
 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. Zolang Koper niet aan haar (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, blijven Producten eigendom van Verkoper en houdt Koper deze Producten voor Verkoper zonder het recht deze aan derden tot zekerheid of in eigendom over te dragen, te leveren, noch door natrekking tot haar eigendom te maken (zieV.6 en VIII.4).
  2. In geval van gegronde vrees voor overtreding van deze bepaling is Verkoper gerechtigd Producten bij Koper of derden terug te (doen) halen. Dit ontslaat Koper niet van haar (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst.
  3. Overtreding van deze bepaling leidt automatisch tot toepasselijkheid van IX.6 en XII en tot verschuldigdheid van Koper aan Verkoper van een onmiddellijk opeisbare extra boete ten bedrage van 50% van de openstaande facturen van Verkoper. 
 11. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Het is Koper verboden enig recht van intellectuele eigendom met betrekking tot Producten te vestigen, te suggereren of te gebruiken, zowel in de mondelinge en schriftelijke aanduiding van Producten als op de daarvoor bestemde verpakking (zie III.3).
  2. Indien Koper een mutant in een beschermd ras vindt, dan dient zij dit onmiddellijk schriftelijk aan Verkoper en de houder van het kwekersrecht mede te delen. 
 12. CONTROLE OVEREENKOMST
  1. Teneinde de correcte nakoming van de Overeenkomst door Koper te controleren en de Producten te beoordelen is
   1. Verkoper gerechtigd om zonder waarschuwing vooraf gedurende normale bedrijfsuren het bedrijf van Koper en andere bedrijven, percelen en ruimtes, waar zich Producten bevinden, te betreden;
   2. zal Koper op eerste verzoek van Verkoper inzage geven in haar administratie. 
 13. ONTBINDING/BEËINDIGING OVEREENKOMST
  1. De Overeenkomst kan door Verkoper met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien Koper haar (betalings)verplichtingen ook na een ingebrekestelling met een redelijke termijn tot nakoming niet nakomt.
  2. Ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in het vorige lid zal door middel van een aangetekende brief aan Koper plaatsvinden.
  3. Indien Koper een of meer van haar verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement of surseance wordt verklaard of een verzoek hiertoe wordt ingediend, overgaat tot liquidatie en/of haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Verkoper het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling op te schorten of door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  4. Dit ontslaat Koper niet van haar (betalings) verplichtingen uit de Overeenkomst en maakt deze onmiddellijk opeisbaar voor Verkoper, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding en uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud (zie X). 
 14. TOEPASSELIJK RECHT/FORUMKEUZE/VERTALING
  1. Op de Overeenkomst, inclusief de Voorwaarden en de Orderbevestiging, evenals op vragen betreffende absolute en relatieve bevoegdheid, zelfs indien voorgelegd aan een buitenlandse rechter, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen in verband met de Overeenkomst, behalve die over de kwaliteit van Producten (zie VI.5), zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij Verkoper kiest voor een andere rechter.
  3. Indien partijen een vertaling van de Voorwaarden gebruiken, blijft de Nederlandse tekst van de Voorwaarden bepalend voor de uitleg van de tekst.
  Je winkelwagen
  Je winkelwagen is nog leegTerug naar de winkel
  This site is registered on wpml.org as a development site.